วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

พันธ์กิจของโรงเรียน

1.ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญพร้อมทั้งส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่ไปกับการเรียนสอน
2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เต็มตามศักย์ภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและทุกภาคส่วนจากสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนร่วมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพมาตรฐาน